مشخصات آزمون
کد آزمون عنوان آزمون تعداد سوالات
1 آزمون زبان و ادبیات فارسی 10
نمایش سوالات
1

کدام اثر از دکتر محمد علی اسلامی ندوشن نیست؟


2

منظور از «چارچار» در عبارت «خانمی می گوید: چارچار است، به قول اخوان «هوا بس ناجوانمردانه سرد است.» چیست؟


3

با توجه به تفاوت فعل «گذاردن و گزاردن» کدام یک از گزینه ها صحیح است؟


4

در بیت زیر شاعر برای اظهار توان هنری خود، چند حس را در هم آمیخته است؟ « از این شعرِ ترِ شیرین ز شاهنشه عجب دارم که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد؟».


5

مفهوم عبارت «آن چه خواهد گفت تا در خاطر مقرر نگرداند، در نطق نیارد» با کدام گزینه متناسب است؟


6

کدام گزینه اشاره به «از دست دادن دوران جوانی و سپری شدن آن» دارد؟


7

کدام گزینه به معنای «غرولند کردن» می باشد؟


8

در بیت «عاشقی را یکی فسرده بدید / که همی مرد و خوش همی خندید»، «یکی فسرده» چه نقشی دارد؟


9

کدام گروه از شاعران زیر، به سبک عراقی شعر می سرودند؟


10

همه آثار نامبرده جز گزینه .......... در قالب شعری مثنوی سروده شده اند.