مشخصات آزمون
کد آزمون عنوان آزمون تعداد سوالات
2 آزمون معارف اسلامی 10
نمایش سوالات
1

نفی جسمانیت خداوند از تدبّر در کدام آیه، مفهوم می گردد؟


2

کدام اصطلاح به معنای این است که هرگاه قابلیت چیزی را در نظر بگیریم عقل هیچکدام از وجود یا عدم را برای آن ضروری نمی بیند؟


3

آیه «لَیسَ کمثله شی »ناظر به کدام مرتبه توحید است؟


4

«مرگ» از منظر قرآن به ......... تعبیر می شود که ........ و در دو پدیده ............. رخ می دهد.


5

لقمان در سفارش به فرزندش بعد از «لاتشرک بالله» به کدام مورد توصیه فرمودند؟


6

پیامبر گرامی اسلامی (ص) فرمودند: برترین اعمال ..............


7

از دقت در آیه شریفه ی « و اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالی » مفهوم می گردد که نماز ........... است.


8

یکی از دو قطب اصلی معارف قرآن کریم است؟


9

در کدام نوع جهان بینی از احکام موجود بما هو موجود بحث می شود و عبارت «موجود بما هو موجود» بیانگر کدام ویژگی آن جهان بینی است؟


10

آیه شریفه «فَاذا رکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون» در قلمرو کدامیک از براهین اثبات خداوند متعال مطرح است؟