مشخصات آزمون
کد آزمون عنوان آزمون تعداد سوالات
6 آزمون هوش 10
نمایش سوالات
1

رابطه نت با آهنگ مثل رابطه ...........


2

رابطه هیچ به هرگز مثل رابطه همه است به .......


3

در یک خانه زن و شوهری با سه دختر خود و دو فرزند هر یک از این دختران زندگی می کنند در صورتیکه شوهران این دختران نیز در همین خانه شرکت داشته باشند تعداد ساکنین این خانه چند نفرند؟


4

از چهار کلمه زیر، سه کلمه از جهتی با هم شباهت دارند و یکی فرق می کند، کلمه ای را که با دیگر کلمات تفاوت دارد، پیدا کنید؟


5

شخصی کالایی را به مبلغ 400 ریال خریده است. سپس آنرا به مبلغ 440 ریال می فروشد. این شخص در این معامله 40 ریال سود برده است. چند درصد سود برده است؟


6

با توجه به الگو به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟ ؟، 48 ، 50، 44، 46، 40


7

اگر بخواهیم از یک میله 90 سانتیمتری، 7 تکه 10 سانتیمتری ببریم، چند برش لازم است؟


8

در شش شعبه رستورانی، جمعاً 120 کارگر، کار می کنند. اگر تعداد کارگارن هر شعبه، از 12 نفر کمتر و از 36 نفر بیشتر نباشد، حداکثر تعداد کارگران دو شعبه، چند نفر است؟


9

سن کنونی رضا، سه برابر سن 6 سال قبل اوست، رضا چند سال دارد؟


10

کدامیک از پاسخ ها باید حذف شود، تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟